حذف قفل صفحه J111F Remove Screen Lock بدون حذف اطلاعات FRP ON

حذف قفل صفحه J111F بدون حذف اطلاعات FRP ON
new

SM-J111F Galaxy J1 Ace
9:33 دوشنبه 18 فروردین 1399 ۵۹۴۴ بازدید

نام دستگاه

Device Name Galaxy J1 Ace

مدل دستگاه

Model SM-J111F

شماره ساخت

Build Number Binary 0

تاریخ انتشار

Date of Release 2020

منطقه

Region <